Hjem Personlig økonomi Hva betyr de forskjellige rentene?

renter forklart

Hva betyr de forskjellige rentene?

Oppdatert 20.02.2021 FAQ

Effektiv rente, nominell rente.. Morarente og styringsrente? Hva betyr egentlig de forskjellige rentene og hva er forskjellene på de?

Vi har laget en oversikt og gir deg svar på det du trenger å vite.

Hva er effektiv rente?

  • Med effektiv rente menes det du faktisk til slutt må betale for et lån.

Når du får tilbud om et lån oppgis en rente på dette lånet, som er den andelen du skal betale hvert år av lånebeløpet for å få lånet. Men dette er ikke alt du skal betale. Det er en pris, men det er alltid flere faktorer med for å bestemme hva du faktisk betaler for lånet per år, men oftest som månedlige avdrag. Man bør vurdere alle kostnader når man tar opp et lån, i tillegg til det du faktisk får i skattereduksjon på grunn av lånet. Skattereduksjon får du i forhold til dette oppgitte rentebeløpet.

Når du beregner effektiv rente må du også i tillegg ta med alle gebyrer du betaler til lånetilbyder. Du må som oftest betale gebyrer i tillegg til renter og avdrag. For eksempel, betaler du alltid et etableringsgebyr. Og hver måned vil det i tillegg bli lagt til et månedsgebyr på fakturaen din. Den effektive renten inkluderer disse gebyrene. Når du skal beregne den effektive renten, tar du med det totale rentebeløpet, pluss etableringsgebyr og månedsgebyr, og andelen det totale beløpet da utgjør av lånebeløpet, er den effektive renten. Det er noe komplisert å beregne totalbeløpet renten utgjør av lånebeløpet på et år, da dette legges til en gang i måneden i forhold til hva du skylder på den datoen.

Hva er nominell rente?

  • Med nominell rente menes den årlige rentesatsen du må betale for å låne penger av banken eller finansieringsforetaket.

Dette er den rentesatsen som er andelen av lånet man til enhver tid må betale for å ha lånet. I tillegg til dette kommer alle gebyrer, som etableringsgebyr, månedlige gebyrer og fakturagebyrer.

Den faktiske prisen du betaler for lånet er, med andre ord, høyere enn den nominelle renten. Dette er viktig å vite når man vurderer hvilken bank eller hvilket finansieringsforetak man skal velge. Det er ikke sikkert du får riktig bilde av hvilket lånetilbud som er best om du bare vurderer den nominelle renten.

Det er først når du tar med alle gebyrer at du kan få en reell sammenlikning av tilbudene. Den andelen man får av det totale lånet når man regner sammen den nominelle renten og alle gebyrene, blir den effektive renten.

Det er den effektive renten, ikke den nominelle renten, man bør sammenlikne når man bestemmer seg for lån. Ved å sammenlikne de reelle utgiftene, får man ingen overraskelser i etterkant, men kan sette seg rolig tilbake å vite at man tok det riktige valget.

Det er ikke alltid så enkelt å sammenlikne flere lånetilbud for å finne det beste. Men man bør ta seg den tiden man trenger for en reell sammenlikning. Forskjellen i kroner og øre kan være ganske stor.

Hva er flytende rente?

  • Når man velger flytende rente på et lån, betyr det at man lar renten følge markedet.

Man kan ofte velge om man vil ha flytende eller fast rente, men bankene tilbyr, som oftest, fast rente til en høyere sats enn markedsrenta. De tar en risiko ved å tilby en fast rente, og derfor legger de på litt for å være sikre.

Men noen ganger kan man også få tilbud om en lavere fastrente enn om man valgte flytende rente. Det betyr at bankene forventer at den flytende renta faller enda lavere enn den faste renten man får. Det behøver derfor fortsatt ikke å være lønnsomt. Man må også være klar over at når man velger en fast rente, så kan man risikere å måtte betale inn en differanse mellom fast og flytende om man opphever lånet før fastrenteperioden går ut.

Ellers vil en flytende rente, som nevnt, følge markedsrenten. Markedsrenten følger som oftest igjen retningen på styringsrenten som til enhver tid settes av sentralbanken. Men dette er ikke en selvfølge. Styringsrenten er bare en føring. Bankene er ikke pålagt å følge den. Men hvis en bank gjør det, er det klokt av de andre å følge etter, da de ellers faller etter i konkurransen om kundene.

Hva er variabel rente?

  • En variabel rente følger markedet. Hvis styringsrenten settes opp, vil ofte din rente følge etter. Dette gjelder også når styringsrenten settes ned.

Når man skal låne penger, har man som oftest et valg om man vil ha variabel rente på lånet, eller ikke.

Til en hver tid vil de fleste banker tilby deg at du kan låse renten over 1, 3 eller 5 år. Det de da gjør, er å forsøke å anslå hvilken vei renten vil gå over tid, og så sette en pris på en fastrente i forhold til det.

De benytter som oftest litt sikkerhetsmargin for å ta høyde for usikkerhet. Det vil si at hvis det er forventet at renten skal øke, vil fastrenten være høyere enn den variable renten, og motsatt. I perioder hvor man forventer at renten skal gå ned, kan det dermed skje at fastrentetilbudet er lavere enn den variable renten. Da kan det være fristende å velge dette.

Hva er styringsrente?

  • Styringsrenta er rentenivået som til en hver tid settes av sentralbanken.

Den skal indikere hvilket nivå bankene setter på utlån til sine kunder. Det betyr ikke at renten på bankers utlån skal være den samme som styringsrenta, men retningen styringsrenta endres, indikerer om bankene bør øke eller senke sine utlånsrenter. Det er også mulig for banker å endre rentene utenom denne, men de må ha en begrunnelse for en slik endring.

For at en bank skal fortsette å være konkurransedyktig, så bør de følge det andre banker gjør. Den beste indikasjonen på hva andre banker gjør, er hva som skjer med styringsrenten. Om styringsrenten går opp, vil ofte bankene også til slutt sette opp sine utlånsrenter. Men det kan variere hvilken bank som tør å være den første som setter opp renten. De har ingen garanti for at de andre følger etter.

Når styringsrenten går ned, er presset høyt i markedet for at bankene skal følge etter. De venter gjerne så lenge de tør, men det kan være et konkurransefortrinn å være den første banken som velger å følge styringsrenta.

Utlånsmarkedet er et veldig konkurranseutsatt marked. Kundene velger å låne penger der det er billigst når det er mange tilbud på markedet.

Hva er morarente?

  • Morarente er et juridisk begrep for forsinkelsesrente.

Det er lovbestemt hva man kan belaste i rente når en innbetaling er forsinket. Denne kan være minst 7 prosentpoeng høyere enn den renten som gjelder for lånet.

Dette er bestemt av myndighetene for å forenkle håndteringen av uteblitte betalinger, og at betalingsmottaker ikke skal lide tap på grunn av manglende betaling, samt at det skal være en motiverende faktor for skyldner å faktisk betale inn uteblitt betaling. Når man inngår en avtale om å låne penger av et finansieringsforetak, binder man seg også til spesifikke betalingsdatoer. Långiver forventer da at disse innbetalingene kommer når det er avtalt. Om man ikke betaler inn, kan man i ytterste konsekvens misligholde lånet, og da har långiver rett til å forlange hele lånet innbetalt, etter de fleste låneavtaler.

Om det da viser seg at man ikke får inn pengene ved normal innkreving eller at man ikke kan få inn det totale beløpet, vil morarentene begynne å løpe straks betalingen uteblir. Dette gjør at man vil måtte betale ganske mye mer enn ellers om man velger å ikke betale inn lånet med de avdragene som er avtalt. Med dette som motivasjon så bør man heller velge å avtale med långiver om det er et avdrag man ikke kan betale. På den måten kan man i noen tilfeller slippe å betale morarente.