hva er morarente

Hva er morarente?

Marius Thauland Oppdatert 22.10.2020 FAQ

Morarente er et juridisk begrep for forsinkelsesrente. Det er lovbestemt hva man kan belaste i rente når en innbetaling er forsinket. Denne kan være minst 7 prosentpoeng høyere enn den renten som gjelder for lånet. Dette er bestemt av myndighetene for å forenkle håndteringen av uteblitte betalinger, og at betalingsmottaker ikke skal lide tap på grunn av manglende betaling, samt at det skal være en motiverende faktor for skyldner å faktisk betale inn uteblitt betaling. Når man inngår en avtale om å låne penger av et finansieringsforetak, binder man seg også til spesifikke betalingsdatoer. Långiver forventer da at disse innbetalingene kommer når det er avtalt. Om man ikke betaler inn, kan man i ytterste konsekvens misligholde lånet, og da har långiver rett til å forlange hele lånet innbetalt, etter de fleste låneavtaler.

Om det da viser seg at man ikke får inn pengene ved normal innkreving eller at man ikke kan få inn det totale beløpet, vil morarentene begynne å løpe straks betalingen uteblir. Dette gjør at man vil måtte betale ganske mye mer enn ellers om man velger å ikke betale inn lånet med de avdragene som er avtalt. Med dette som motivasjon så bør man heller velge å avtale med långiver om det er et avdrag man ikke kan betale. På den måten kan man i noen tilfeller slippe å betale morarente.